Tuesday, April 27, 2010

Tombstone Tuesday - Stinson, Elizabeth and T Bailey Stinson

Elizabeth Stinson
1897 - 1995
 T Bailey Stinson
1896 - 1975

Philadelphia Memorial Park
124 Phoenixville Pike
Frazer, PA 19355

610-644-9150
FAX 610-648-0335

© 2010, copyright H R Worthington